Fugytech – Cơ cấu và tổ chức

Công ty cổ phần cơ điện Fugytech được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mọi hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty. Có trách nhiệm và quyền hạn lớn nhất trong việc quyết định các vấn đề quan trọng, thông qua các chủ trương, chính sách dài hạn của công ty, quyết định điều động vốn, chỉ định cơ quan quản lý và điều hành của toàn hệ thống.

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Là người nắm quyền cao nhất trong hội đồng quản trị, có quyền đa số trong việc quyết hoặc phủ quyết các vấn đề có liên quan đến quyền lợi của công ty. Trừ những vấn đề do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Tổng giám đốc: Người trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty. Có quyền quyết định các định hướng về phát  triển và mục tiêu của công ty phù hợp với từng giai đoạn.

Phó tổng giám đốc và các phòng ban liên quan: Trực tiếp thực hiện các công việc theo quy định trong điều lệ công ty. Hoạt động đúng theo tôn chỉ về tầm nhìn và sứ mệnh đã đề xuất. Chịu sự quản lý của tổng giám đốc và hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát: Được thành lập do Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu, có trách nhiệm thay mặt cổ đông, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty. Báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp phát hiện nghi vấn hoặc sai phạm.

Công ty con: Là công ty được thành lập với hơn 50% vốn được góp bởi Fugytech, có thành viên hội đồng thành viên và ban giám đốc được công ty mẹ trực tiếp bổ nhiệm.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Fugytech - Cơ cấu và tổ chức

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HUY

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:

2000 - nay: Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

BÀ NGUYỄN THÚY HẰNG

Phó Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác:

2000 - nay: Giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

ÔNG PHẠM TRUNG KIÊN

Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nhiệt lạnh
Quá trình công tác:

2016 - nay: Trưởng phòng Thiết kế, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).

BAN KIỂM SOÁT

ÔNG LÊ VIỆT HÙNG

Trưởng Ban Kiểm Soát
Năm sinh: 1979
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Quá trình công tác:

2012 - nay: Trưởng phòng Phát triển Dự án, Giám đốc Dự án, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tổng hợp Phú Cường (nay là Công ty Cổ phần Cơ điện Fugytech).