CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  • Cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng
  • Chuyển giao sản phẩm dịch vụ đúng tiến độ của Khác hàng
  • Kiểm soát chặt chẽ các quy trình theo tiêu chuẩn hệ thống QLCL
  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và phát triển
  • Xây dựng,cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015

 


 

Share: